DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://psmsochaczew.pl

Dane teleadresowe jednostki
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie
ul. Głowackiego 2
96-500 Sochaczew
tel. 0-46 8622962
Data publikacji oraz aktualizacji
Data publikacji: 26.03.2021
Data aktualizacji: 26.03.2021

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo, ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje tym, że na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo,
– serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów.

Wyłączenia:
Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone, bądź których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot nie jest uprawniony, są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o dostępności cyfrowej). Dokładamy starań, aby dokumenty publikowane w przyszłości spełniały wymagania dostępności cyfrowej. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, tak aby nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie sporządzono dnia 26.03.2021 r .

Ułatwienia na stronie internetowej:
Alt + Strzałka w lewo – Z powrotem
Alt + strzałka w prawo – Naprzód
F5 – Załaduj ponownie
Ctrl + F5 – Załaduj ponownie i pomiń pamięć podręczną, ponownie pobierając całą witrynę
F11 – Pełny ekran.
PG UP – Przewiń do góry
PG DN – przewiń w dół
Ctrl + P – Wydrukuj bieżącą stronę
TAB – przechodzenie między elementami strony
przełącznik zmiany kontrastu
zmiana rozmiaru tekstu
podświetlenie linków
odwrócone kolory

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt na adres e mail sekretariat@psmsochaczew.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 86 229 62.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza
potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób
dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Obsługa osób niepełnosprawnych. Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. 2017 poz. 1824) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sochaczewie informuje, że osoby uprawnione, tj. doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które zainteresowane są załatwieniem sprawy urzędowej w placówce, mogą skorzystać z przysługującego im uprawnienia wyboru środka wspierającego komunikowanie się, tj.:
– korzystania z poczty elektronicznej:  sekretariat@psmsochaczew.pl
– telefonicznie: nr  46 86 229 62

Zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sochaczewie chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej, sekretariat@psmsochaczew.pl w formie papierowej na adres Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sochaczewie, 96-500 Sochaczew, ul. Głowackiego 2 lub telefonicznie (46 86 229 62).

Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2020 poz. 426) przybywające do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sochaczewie w celu załatwienia spraw przyjmowane są poza kolejnością.

Dostępność architektoniczna
Dojazd do szkoły: w odległości ok. 500 metrów od wejścia głównego do szkoły znajdują się przystanki miejskich i podmiejskich linii autobusowych. W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Wejście do szkoły
Szkoła składa się z dwóch części, zabytkowego budynku głównego z XIX wieku oraz budynku dobudowy z 1989 r. Wejście główne prowadzi po pięciu schodach. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Szerokość drzwi jest nieodpowiednia dla osób przybywających na wózku inwalidzkim. Barierą architektoniczną jest też brak odpowiedniej pochylni umożliwiającej samodzielny wjazd do budynku osobie niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.

Parking dla niepełnosprawnych
W obrębie budynku szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność komunikacyjna
Pomieszczenia dydaktyczne nie są przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich, drzwi do klas nie posiadają odpowiednich wymiarów. Nie ma wind umożliwiających wjazd wózka inwalidzkiego na piętro. W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak jest możliwości korzystania z tłumacza języka migowego oraz informacji dotykowej/głosowej. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność toalet
W szkole brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie nie oferuje aplikacji mobilnej.