STRUKTURA I STATUT

JEDNOLITY TEKST STATUTU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W
SOCHACZEWIE
ROZDZIAŁ I———————————————————————————————–
POSTANOWIENIA OGÓLNE————————————————————————
§ 1
1. Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia (SPPSM) zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym samorządnym,
trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i
działań sprzyjających działalności wychowawczej i dydaktycznej wśród uczniów szkoły,
rozszerzanie i wzbogacanie form tej działalności oraz wspieranie organizacyjne i
rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działanie.–
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W wypadku,
gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić
działalność także poza granicami kraju.————————————————————-
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sochaczew.————————————————–
4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.——————————————————-
5. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U.
Nr 20 z 1989 r. poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.—————–
6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania.——————————————————————————
7. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.————————————————
§ 2
1. W realizacji swoich celów Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.——-
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.————–
2. Za nieodpłatną działalność pożytku publicznego uznaje się:————————————-
– działalność zespołów pieśni i tańca (oznaczone w PKD pod numerem 92.31.D),———–
– działalność galerii i salonów wystawienniczych (oznaczone w PKD pod numerem
92.31.E),———————————————————————————————-
– działalność bibliotek innych niż publiczne (oznaczone w PKD pod numerem 92.51.A),
– wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (oznaczone w PKD pod
numerem 71.40.Z).———————————————————————————–
Za odpłatną działalność pożytku publicznego uznaje się:———————————————
– działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych (oznaczone w PKD pod
numerem 92.31.A),———————————————————————————-
– działalność zespołów teatralnych muzycznych (oznaczone w PKD pod numerem
92.31.B),———————————————————————————————–
– działalność filharmonii, orkiestr, chórów (oznaczone w PKD pod numerem 92.31.C),—-
– działalność domów i ośrodków kultury (oznaczone w PKD pod numerem 92.31.F),——-
– artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana (oznaczone
w PKD pod numerem 92.31.G),——————————————————————-
– działalność obiektów kulturalnych (oznaczone w PKD pod numerem 92.32.Z),————
– sprzedaż detaliczna książek (oznaczone w PKD pod numerem 52.47.A),——————–
– sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych (oznaczone w PKD pod numerem —
52.47.A),———————————————————————————————-
– prowadzeniu pozaszkolnych form kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
(oznaczone w PKD pod numerem 80.42.Z),—————————————————–
– sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów
radiowo-telewizyjnych (oznaczone w PKD numerem 52.45.Z),.—————————-
2
3. Cały dochód z działalności Stowarzyszenia przeznacza się na działalność pożytku ———–
publicznego, która jest wyłączną działalnością statutową Stowarzyszenia..——————–
4. W celu realizacji swoich zadań statutowych Stowarzyszenie może powołać inne ————-
organizacje w granicach prawem dopuszczonych. ————————————————-
ROZDZIAŁ II———————————————————————————————-
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA—————————————–
§ 3
Celem Stowarzyszenia jest:——————————————————————————–
1) zrzeszanie osób którym szczególnie zależy na umuzykalnieniu społeczeństwa,————–
2) wspieranie działalności artystyczno-pedagogicznej,———————————————–
3) propagowanie kultury muzycznej w środowisku,————————————————–
4) prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia umiejętności dla prawidłowego
wykonywania zawodu muzyka,———————————————————————–
5) krzewienie i umacnianie więzi w środowisku muzyków,—————————————–
6) lepsze poznanie kultury muzycznej kraju w celu interpretowania opisanych wydarzeń
kulturowych w porównaniu z własną kulturą,——————————————————
7) współpraca z organami państwowymi, organizacjami i instytucjami naukowymi,
samorządowymi, placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami prowadzącymi
szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego,————————————————–
§ 4
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:———————————————————–
1) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,—————————————
2) organizowanie kursów, konkursów, festiwali, seminariów, zjazdów, kongresów,
konferencji, sympozjów, odczytów, wykładów, konsultacji o tematyce muzycznej,———
3) prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej dokształcanie i doskonalenie
zawodowe muzyków,———————————————————————————-
4) dokonywanie ocen i ekspertyz w zakresie dydaktycznym i artystycznym,———————
5) prowadzenie zasad etyki zawodowej członków i dbanie o jej przestrzeganie,—————–
6) dofinansowywanie zajęć pozalekcyjnych zgodnie z planem dydaktyczno-wychowawczym
szkoły oraz jej bieżącymi potrzebami, ————————————————————–
7) dofinansowywanie infrastruktury dydaktyczno-technicznej szkoły,—————————-
8) umiejętność właściwego nawiązania i podtrzymywania kontaktów z cudzoziemcami
dzięki świadomości istnienia różnic w kulturze muzycznej,————————————–
9) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,————————–
10) prowadzenie działalności gospodarczej,————————————————————-
§ 5
1. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom
fizycznym, osobom prawnym, instytucjom oraz komitetom społecznym zasłużonym dla
celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.—————–
2. Ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 1 należy do kompetencji
Walnego Zgromadzenia.——————————————————————————-
3. Nadawanie wyróżnień i odznak należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.————
ROZDZIAŁ III———————————————————————————————
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA————————————————————–
§ 6
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne jako członkowie
wspierający.———————————————————————————————
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:———————————————————-
1) członków zwyczajnych,————————————————————————-
3
2) członków honorowych,————————————————————————–
3) członków wspierających.————————————————————————
§ 7
1. Członkiem zwyczajnym, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, może być
pełnoletni obywatel RP oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na
terytorium RP, który opłaci składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Zarząd.—-
2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.——————————–
3. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:——————————————————
1) swoją postawą i działaniami przyczynić się do wzrostu roli i znaczenia
Stowarzyszenia,————————————————————————————
2) dbać o jego dobre imię,—————————————————————————
3) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,——————————————
4) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu
uchwał Stowarzyszenia,—————————————————————————
5) opłacać regularnie składki,————————————————————————
4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia w
szczególności:——————————————————————————————-
1) przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,———————————————
2) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia.————————————————————————————
§ 8
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
Stowarzyszenia i rozwoju muzycznego.————————————————————-
2. Uchwałę o nadaniu godności członka honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.—————————————————————-
3. Członek honorowy korzysta ze szczególnego poważania w Stowarzyszeniu i jest
zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.————————————–
§ 9
1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli
Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.—————
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.——
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem.—-
4. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie
wysokości.———————————————————————————————–
5. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługującym członkom na podstawie § 7
ust. 4 pkt. 2———————————————————————————————-
§ 10
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:—————————————-
1. rezygnację pisemna złożoną na ręce Zarządu,——————————————————
2. wykluczenie przez Sąd Koleżeński:——————————————————————
1) za działalność sprzeczną ze Statutem,———————————————————–
2) nieusprawiedliwione uchylanie się od prac w Stowarzyszeniu,—————————–
3) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy kolejne lata,—————————
4) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądowego,—————–
3. śmierć członka.——————————————————————————————
§ 11
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Sądu
Koleżeńskiego w terminie 3 miesięcy od otrzymania uchwały o ustaniu członkostwa.———–
4
ROZDZIAŁ IV———————————————————————————————
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE STOWARZYSZENIA———————
§ 12
Władzami Stowarzyszenia są: —————————————————————————-
1) Walne Zgromadzenie,—————————————————————————–
2) Zarząd,———————————————————————————————–
3) Komisja Rewizyjna,——————————————————————————-
4) Sąd Koleżeński.————————————————————————————
§ 13
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata. Zarząd Stowarzyszenia
obowiązany jest działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranego Zarządu.—————
§ 14
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.————————————————————-
§ 15
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków:————————-
1. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd co najmniej 1 raz w roku lub częściej na
pisemny, uzasadniony wniosek ¼ członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego
terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków co najmniej 14
dni przed terminem rozpoczęcia obrad.———————————————————–
2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może
być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować
bez względu na liczbę uczestników.—————————————————————
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz
z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.—————————–
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:————————————————–
1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,———————————————-
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego,————————————————————————————-
3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,————————————–
4) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,—————–
5) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,——————–
6) nadaje tytuł prezesa honorowego i członków honorowych Stowarzyszenia,————–
7) uchwalanie zmian statutu,————————————————————————
8) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych
organizacji,——————————————————————————————
9) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,———————————-
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia,————————————————————————————
11) rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu.————————————–
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.———————-
6. W przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób Walne
Zgromadzenie Członków zostanie zastąpione Zebraniem Delegatów.————————–
Delegatów wybiera Walne Zgromadzenie Członków w liczbie: 1 delegat na 5 członków.–
7. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości
5
głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w
drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.—————–
8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.——————————————————-
§ 16
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływane
przez Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia lub pisemny wniosek co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków
Stowarzyszenia.————————————————————————————–
2. Zarząd Stowarzyszenia jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w
ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania żądania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub
pisemnego wniosku podpisanego przez 1/10 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.—–
§ 17
1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi
odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem. —————————-
2. Zarząd składa się z 5-7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.——————–
3. Zarząd wybiera ze swego składu prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika oraz sekretarza.
4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.————————————————————————
5. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:————————————————–
1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,———————————————
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,——————
3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,————————————————-
4) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,——————————————————-
5) zwoływanie Walnego Zgromadzenia (zwyczajnego i nadzwyczajnego),——————–
6) powoływanie Biura Zarządu, zatrudnianie pracowników ustalanie ich wynagrodzenia,–
7) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,————————-
8) ustalanie wysokości składek członkowskich,—————————————————-
9) występowanie z wnioskiem przyznanie tytułu prezesa honorowego i członka
honorowego Stowarzyszenia,———————————————————————-
10) nadanie odznak honorowych Stowarzyszenia,————————————————–
11) podejmowanie uchwał o przynależności do międzynarodowych organizacji oraz
delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy
zagraniczne,—————————————————————————————–
12) ustalanie zasad zarządzania majątkiem Stowarzyszenia,————————————–
13) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności,——————–
14) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.—————————————–
§ 18
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.————-
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.—
3. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Vice Przewodniczącego i członków.-
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:———————————–
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, z wyjątkiem działalności
Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia,———————————————————–
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,———–
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,—————————
4) uchwalanie własnego regulaminu pracy.——————————————————–
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:——————————————————–
1) być członkami Zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z
członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z
tytułu zatrudnienia,———————————————————————————
6
2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,—————–
3) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określono w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3
marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
(Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późniejszymi zmianami),——————————————-
§ 19
1. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia należy rozpoznawanie spraw
związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu i zasad programowych
Stowarzyszenia.—————————————————————————————–
2. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia składa się z 5 członków, którzy wybierają ze swego grona
przewodniczącego.————————————————————————————-
3. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia orzeka w swym pełnym składzie osobowym.—————-
§ 20
1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:——————————————————
1) orzekanie w sprawach spornych Delegatów honorowych między członkami
Stowarzyszenia,————————————————————————————
2) orzekanie w sprawach wynikłych Delegatów nieprzestrzegania uchwał władz
Stowarzyszenia oraz działań na szkodę Stowarzyszenia,————————————-
3) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu,——————————————–
4) rozstrzyganie spraw spornych dotyczących wykluczeń ze Stowarzyszenia.—————
2. Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:———————————————–
1) upomnienie,——————————————————————————————
2) nagana,———————————————————————————————–
3) zawieszenia w prawach członka na okres 3 miesięcy,—————————————–
4) skreślenie i wykluczenie ze Stowarzyszenia.—————————————————
3. Udzielenie kary organizacyjnej nie wstrzymuje postępowania w sprawach o wykluczenie
z członkostwa.——————————————————————————————-
4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych władz naczelnych.——-
5. Sad Koleżeński działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.————————
6. Rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.———————————————–
§ 21
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali
członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie
więcej niż połowę składu organu.————————————————————————-
ROZDZIAŁ V——————————————————————————————
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA—————
§ 22
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.————————-
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.————————————–
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest
upoważniony Prezes lub Vice prezes Zarządu łącznie z jednym członkiem Zarządu.——–
§ 23
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio dla realizacji swoich celów
statutowych, jak również dla uzyskania środków na ich realizację na podstawie art.34 ustawy
z dnia 07.04.1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz.U. nr 20 poz. 104 z późniejszymi
zmianami).—————————————————————————————————
Uzyskane dochody są przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia.—————————-
7
§ 24
Działalnością gospodarczą Stowarzyszenia kieruje Zarząd.——————————————
ROZDZIAŁ VI—————————————————————————————-
PRZEPISY KOŃCOWE—————————————————————————-
§ 25
Zabrania się:————————————————————————————————-
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z
którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,——————–
2. przekazania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, trzecich szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie
lub na warunkach preferencyjnych,—————————————————————-
3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich,————————————————————————————————
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz
ich osoby bliskie.————————————————————————————-
§ 26
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w trybie
§ 15 ust. 4 pkt. 9.—————————————————————————————–
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.————————————-
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach.—————————————————————————————